Bejelentkezés

Dokumentumok

Életképek


 

Névadónk: Szent József"József ... fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta."(Mt 1,24) 

 
Dávid házából származik, ács, Szűz Mária földi társa, Jézus Krisztus nevelőapja.
 
Élete: Dávid családjából származott (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38). Mária jegyese volt, amikor az egybekelésük előtt Mária méhében fogant a Szentlélektől. József "igaz ember volt" (Mt 1,19), sok töprengés után az angyali jelenés nyomán mégis feleségül vette jegyesét. Nem volt apa a biológiai értelemben, de Mária a nyilvánosság előtt nem tudott más apát megnevezni gyermeke számára, mint Józsefet. Jézus emberségét Isten csodával szólította létbe és Ő határozta meg  József helyzetét is Jézussal szemben: ő jogosult nevet adni Jézusnak.
Az összeírás idején Betlehemben megszületett a gyermek Jézus. (Mt 1, 18-24; Mt 2, 1-12) József a veszély elől Egyiptomba menekítette családját, majd hazatérésük után Názáretben telepedtek le. (Mt 2, 13-23) Itt József ács volt. Jézust 12 éves korában Jeruzsálembe vitték, de félreértés miatt nyomát vesztették, és csak harmadnap találták meg a templomban. Ezután a család visszatért Názáretbe. (Lk 2, 39-52) József Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt nem sokkal hunyhatott el, ám sem halála időpontját, sem sírhelyét nem ismerjük. 
A katolikus hagyomány Józsefet a legkorábbi időktől szentnek tartotta, de a középkor elsősorban Máriát és Jézust vette körül nagy hódolattal, az alázatos József meghúzódott a betlehemi istálló homályában. Tiszteletének felvirágoztatásán elsősorban a ferencesek munkálkodtak. IV. Sixtus, aki a ferences rendből jutott a pápai székbe, 1479-ben  névnapját hivatalosan elismert ünneppé avatta, majd IX. Piusz a pápaság egyik legválságosabb időszakában (870) az Egyház védőszentjévé nyilvánította: ahogyan a názáreti családot ellátta és óvta, ugyanúgy oltalmazza Krisztus egyházát és védje égi közbenjárásával.
XII. Piusz pápa 1955-ben a meglévő ünnep mellett bevezette Munkás Szent József ünnepét (május 1). Követendő tulajdonságai: türelem, kitartás, kemény munka. 
József a kételkedés-nélküliség, a kommunizmus elleni küzdelem a jó halál, házasság és család, árvák, illetőleg a famunkások: favágók, ácsok, asztalosok, koporsósok patrónusa, a szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe.  
 
A kis Jézussal a karján, továbbá liliommal, pálmával, ácseszközökkel, kizöldellő bottal szokás ábrázolni. 
 
Irodalom: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.
http://mek.oszk.hu/04600/04656/html/unnepiki0057/unnepiki0057.html
Dr. Diós István (szerk): A szentek élete, Szt István Társulat, 2002 
http://www.katolikus.hu/szentek
 
 
Szent József
"A Szent Szűz tisztaságos jegyese"
 
Március hónapot a régi kalendáriumok Szent József tiszteletére szentelték. Szent József foglalkozását tekintve ács volt. Az üdvtörténetben fontos szerep jutott neki. A Megváltónak, Jézus Krisztusnak lett nevelőatyja, a Boldogságos Szűz Mária jegyese és hitvese. 
 
Szent József Dávid házából származott. Izraelben Dávid király óta mindig az ő családjából származó utód lett a király. Az evangéliumok családfái (Mt 1,1-18; Lk 3,25-38) Jézus Dávid-fiúságát akarják igazolni (2Sám 7,12-16). Jézus a kor társadalmi rendjének megfelelően József fiának számított. Mária mást nem tudott megnevezni apának, mint Józsefet. Jézus és József kapcsolatára nem volt megfelelő kifejezés. Mária Jézusnak az édesanyja. József, mivel nem természetes apa, tisztázni kellett a helyzetét. A családfákból értesülünk arról, hogy a dávidi családban nemcsak törvényes gyerekeket, hanem az örökbefogadottakat is ugyanazok a jogok illeték meg a királyság öröklésében. Isteni ígéreten nyugszik ennek a családnak a trónra való jogosultsága. Az Ábrahámnak tett ígéret örökségnek is tekinthető és a dávidi örökség hordozója lesz a Megváltó, Jézus Krisztus. József volt az, akinek ez a szent örökség jutott, pedig családja körében megvetett volt szegénysége miatt.
 
Isten kiválasztotta őt, hogy Jézusnak az ő fiának apja legyen. József tehát nem is örökbe fogadta Jézust, hanem Isten tette meg fiává. József félt Máriát magához venni. Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, hogy eloszlassa félelmeit. József álmában tudja meg, hogy Jézus apja lesz. Igaz embernek nevezi őt Máté evangéliuma, mert elfogadta az Isten akaratát, és aszerint is cselekedett. Jézus és József kapcsolatát az Atya határozta meg, egyedül Tőle származott. József Dávid utóda volt és Jézus szintén a dávidi családból származó Mária fia. Máriától Jézus a vér szerinti dávidi örökséget kapta, a szent örökséget Józseftől kellett kapnia. József halálával Jézusra szállt át az ábrahámi és dávidi örökség.
 
Ez az örökség az ószövetségi üdvrendnek a lényege. Jézus Józsefen keresztül került kapcsolatba az ószövetséggel. Átvette tőle ezt az örökséget, az ószövetségi üdvrendet és beteljesítette. Isten Józsefet tette meg Jézus nevelőatyjának, ezért a névadási jogot is megkapta. Az ószövetségi szokások szerint ölébe ültette a gyermeket, nevet adott neki. Ezzel elismerte, hogy övé a gyermek. Menekülnie kellett Egyiptomba Heródes miatt. Heródes halála után visszatért Izrael földjére és Názáretben telepedett le.
 
A tizenkét éves Jézust elvitték a templomba. Amikor rátaláltak Jézusra, Mária felelősségre vonta: "Atyád és én aggódva kerestünk." Ezután az esemény után Szent Józsefről hallgatnak az evangéliumok. Az apokrif iratok részletezik eljegyzésük történetét, József kiválasztottságát, amelyet a kizöldült vessző csodája bizonyít (vö. Áron vesszeje). A "József az ács történetei" című IV.-V. századi apokrif irat részletesen elbeszéli halálát. A Szent Családnak jogi biztonságot és oltalmat adott. Halála előtt átadta Jézusnak az Ábrahám óta apáról fiúra szálló elsőszülöttségi áldást. Az Egyház Szent Józsefet - a Boldogságos Szűz Anyát illető hüperdúlia után - protodúliával tiszteli. József tiszteletének elterjedésében a ferencesek működtek közre. IV. Sixtus pápa, aki a ferencesek rendjéből jutott a pápai székbe, ünneppé nyilvánította a Szent neve napját (1479). 1726-ban I. Lipót, majd III. Károly kérelmére bekerült a Mindenszentek litániájába. IX. Piusz az Egyház egyik legválságosabb időszakában az Egyház védőszentjévé nyilvánította. A XX. században a hívek a március hónapot szentelik Szent Józsefnek. 1909-ben külön litániát és 1919-ben pedig miseprefációt kap. 1955 május 1- jén elrendelte XII. Piusz pápa "Munkás Szent József" ünnepét.
 
A Habsburg-házban a XVII. század folyamán meghonosodott Szent József tisztelete. Lipót császár fiúgyermeke születésekor hozzá imádkozott. Amikor megszületett, a József nevet adták neki. Neve elterjedt először az arisztokráciában, később a nép névadási szokásában is. I. Lipót az Ő oltalmába ajánlotta egész birodalmát és a Habsburg-ház patrónusává választotta (1675). Bécs (1683) és Buda (1686) felszabadulását az ő mennyei közbenjárásának tulajdonította. Buda ostromakor a döntő támadásra induló katonákat a kapucinus Avianói Márk lelkesítette, aki egy dárda hegyén Szent József képét emelte magasba. Védőszentjüknek tekintik az ácsok, asztalosok, erdészek, famunkások, favágók, bognárok, koporsókészítők, kádárok, tímárok, a jegyesek, az ifjú házasok, a családok, az árvák és a haldoklók. Segítségért folyamodnak hozzá a házépítéskor, kísértésben, hirtelen halál, reménytelen ügyek, szembetegségek idején. A XIX. századtól tartják a papnövendékek és a szerzetesek védőszentjének; a XX. században pedig a munkások patrónusa lett. Szent Józsefet legtöbbször úgy ábrázolják, hogy a kis Jézus a jobb karján ül, bal kezében pedig liliomot vagy kivirágzott vesszőt tart, de ábrázolják vándorbottal, fűrésszel, fejszével és fúróval is.
 
Szent József tisztelete hazánkban már a középkorban elterjedt. Ezt bizonyítja egy esztergomi kiadású misekönyv is, melyben külön miséje van, ami a Missale Romanum hivatalos szövegétől is eltér. A XVIII. században a jeles barokk imádságoskönyvünk, a "Lelki Paradicsom" hoz egy biblikus veretű litániát, amelyet sok elnépiesített változat követ még. Ez a tisztelet elterjedt a famunkások körében is. Patrónusa volt a szegedi és az aradi ácsok, asztalosok céhének. Hajdanában a koporsót is ők készítették. A szegedi céhzászlón (1824) két lebegő angyal között egy koporsót is oda hímeztek. A kaposvári ácsok március 19-én végezték a húsvéti szentgyónásukat. A vasvári iparosok a domonkos templomban Szent József képe előtt gyertyát gyújtottak, misét mondattak és felajánlást tettek. A karmeliták Győrben könyörgő társulatot hoztak létre a jó halál kegyelméért. Szent József számtalan ábrázolási módjával találkozunk hazánkban, ezzel is jelezve, hogy a közbenjárását milyen sokan kérték.
 
József napja a mezőgazdaságban is a tavaszi munkák kezdetének számít. Szegeden még a lusta emberek is rá hivatkoznak, akik egész télen nem takarítják el a havat: "nem vergődöm vele, majd megfogadom Szent Józsefot, majd elhordja ő. " Szent József napján kezdték meg a csíkosok, csordások és a gulyások a szolgálatukat, de csak Szent György napjától hajtják ki az állatokat. A néphiedelem a méheket szűzi életet élőknek tartja, ezért öntötték a gyertyát méhviaszból és nem faggyúból. Szent József tisztaságára utaltak ezzel is. Ezen a napon eresztették ki először a méhrajokat. Algyőn e szavakkal ereszti útjának a gazda méheit: "Atya, Fiú, Szentlélök neviben induljatok, rakodjatok, mindön mézet behordjatok!" Göcsejben nem megy el otthonról a gazda, hogy a méhek a rajzásból visszatérjenek.
 
Szent József prefációja nagyon szépen összefoglalja mindazt, amit a szentírásból tudunk, ami az ő Istentől kapott "atyai" hivatását megkülönbözteti a többi családapáétól: " és téged Szent József ünnepén illő hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert őt az igaz férfit, az Istenszülő Szűznek jegyesül adtad, hű és okos szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust."
 
Bernáth Krisztián Imre
Forrás: http://www.gyhf.hu/2002-es%20utcaba/sztjozsef.htm

Jubileum

E-Kréta

Galéria

152175
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Minden nap
34
56
90
151602
1657
2519
152175

IP cím: 54.236.35.159
Idő: 2020-10-26 23:50:01

 


Adminisztrációs felület: Belépés

Web mail: Bejelentkezés a levelező rendszerbe

Korábbi oldalunk elérhetősége: szentjozsef.uw.hu

 

3185, Egyházasgerge Dobroda major

Tel/Fax: 06-32-452-111

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Honlapfelelős: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Szent József Katolikus Szakiskola és Speciális Szakiskola